Fukuroku Sushi Express, 155 - 4651 No. 3 Rd, Richmond Marpole
1177th visitor, Write a review
Fukuroku Sushi Express Map

near V6X 2C4

Fukuroku Sushi Express is ranked #3 of 15 nearby Restaurants.

They say Fukuroku Sushi Express is good, disgusting, express